Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от ОКТАЙ БЕДРИ КАБИЛ
с. Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на вйздействието върху околната среда - Наредба за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: "Строеж на складова стопанска постройка",

с местоположение: с. Тодорово, УПИ ХХ-173, кв. 20 по ЗРП, общ. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнение и становище, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 11. 2020 г.