УВЕДОМЛЕНИЕ

Лого на Община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66 от АПК и във вр. с чл. 66 от ЗМДТ, Община Исперих уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за  определяне размера на такса битови отпадъци  за 2021г.

        В съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Исперих предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

       Приемането на общия административен акт се налага, за да се подсигури  финансирането на дейностите свързани с управление на битовите отпадъци.

       Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение и мотивите към него всеки работен ден от 08,00 до 16,00 часа в срок  от 10.11.2020г. до  09.12.2020г.  включително в отдел МДТ с адрес: гр. Исперих, ул.”В. Левски“ № 70, или на интернет страницата на община Исперих  на е-mail: isperih@isperih.bg. 

      Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации по чл. 69, ал. 1 от АПК са писмени предложения  и  възражения. Същите ще се приемат  всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 часа до 17:00 часа в Общински център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Исперих или на  на е-mail: isperih@isperih.bg до 09.12.2020 г. включително. Писмените предложения и възражения на заинтересованите лица и организации от населените места на община Исперих, могат да бъдат депозирани и в кметствата на съответното населено място в срок от 10.11.2020г. до 09.12.2020 г. включително. В тези случаи  кметовете или кметските наместници от съответните населени места да предоставят постъпилите предложения и възражения в деловодството на община Исперих в срок до 17:00 часа на 09.12.2020 г. включително.

09. 11. 2020 г.