Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "Дамян Милев - 2009" ЕООД
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: "Разработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 15953.65.359, кв. 34 по плана на с. Голям Поровец, във връзка с промяна предназначението на имота от "Нискоетажно жилищно строителство (Жм)" за "Техническа инфраструктура - Фотоволтаична централа".

Местоположение: с. Голям Поровец, ул. "Вежен" № 28.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 11. 2020 г.