Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "Дамян Милев - 2009" ЕООД
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: "Изменение на ПУП-ПРЗ на част от УПИ № І, обхващащ ПИ № 96, кв. 15 по плана на с. Тодорово, във връзка с промяна предназначението на имота от "Обществено обслужване" за "Техническа инфраструктура - Фотоволтаична централа"".

Местоположение: с. Тодорово, ул. "Арда" № 2.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 11. 2020 г.