Заповед № 741 на Кмета на община Исперих за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 741/11.11.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 63, ал. 4 и ал. 5, във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето, и като взех предвид Решение на Общински кризисен щаб, прието на проведено заседание на 10.11.2020 г., предвид усложняващата се епидемична обстановка, увеличаване броя на заразените с COVID-19 на територията на община Исперих с цел ограничаване разпространението на вируса

НАРЕЖДАМ

І. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Исперих:

1. Преустановява се:
1.1. Провеждане на традиционен петъчен пазар в град Исперих, с изключение на продажба на плодове, зеленчуци и овощни дръвчета;
1.2. Провеждане на пазари на територията на населените места от състава на Община Исперих, с изключение на продажба на плодове, зеленчуци и овощни дръвчета.

ІІ. Продажбите да се извършват при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, посочени в Заповед РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, задължително спазване на дистанция от 1,5 м., както и задължително поставяне на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго предпазно средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

ІІІ. Продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им, както и да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици (пликове), торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

ІV. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата заповед, се провеждат при строго спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

V. Настоящата Заповед е в сила от 13.11.2020 г. до отпадане на необходимостта от изпълнение на възложеното с нея и до следващо мое нареждане по същата.

Заповедта да се оповести чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Исперих и да се връчи на отговорните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Аксел КЮЧЮК - заместник-кмет на Община Исперих.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 11. 2020 г.