Конкурс за заемане на длъжността "Стажант-одитор"

Лого на Община Исперих

ОБЯВЛЕНИЕ
По чл. 14 от НПКПМДС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СТАЖАНТ-ОДИТОР“
В
ЗВЕНО ЗА ВУТРЕШЕН ОДИТ  ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ

На основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № 764 /26.11. 2020г. на Кмета на Община Исперих, ОБЩИНА ИСПЕРИХ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на   длъжността „СТАЖАНТ-ОДИТОР“ (1 бр.) в Звено за вътрешен одит при  Община Исперих, длъжностно ниво по КДА – 12, ниво – стажант. Длъжността е на пряко подчинение на Кмета на Общината.

1. МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.1. Да са дееспособни лица; 
1.2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност; 
1.3. Да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър".
1.4. Професионален опит не се изисква;
1.5. Минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши;
1.6. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
1.7. Да изпълни изискванията на чл. 19, ал. 2, т. 4 от ЗВОПС, като в рамките на срок от две години, стажант-одиторът трябва да придобие сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от Министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 610.00 лв.   Брой работни места - 1 бр.

 

            ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ, НОСЕЩИ ПРЕДИМСТВО НА КАНДИДАТИТЕ:

            - Област на висшето образование: социални, стопански и правни науки, с професионално направление икономика, администрация и управление, право;

            - Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

            - Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;

            - Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност; Дигитална компетентност.

            2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Участва пряко в одитната дейност на звеното, чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране, без право самостоятелно да подписва планове и доклади, свързани с конкретен одитен ангажимент.

            Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Община Исперих на адрес: град Исперих, ул. „Васил Левски“ №70 /Деловодство/.

            Основният размер на заплатата за длъжността е в размер от 610 лв. до 1 100 лв. и се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

3. НАЧИНЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

4. НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СА:

            4.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) по образец;

            4.2. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

            4.3. Заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

            4.4. Заверено копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит или придобит ранг като държавен служител (ако има такъв);

            4.5. Професионална автобиография;

            4.6. Заверени копия на други документи – за компютърни умения и сертификати (ако притежава такива).         

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

 

5. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Срок за подаване на документите: 11 /единадесет/ дни от датата на публикуване на обявлението за конкурса.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в Община Исперих на адрес: град Исперих, ул. „Васил Левски“ №70 /Деловодство/, община Исперих, област Разград, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа. Когато документите се подават чрез пълномощник се прилага и пълномощното по Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.

Кандидатите могат да подават документите и по електронен път, като в този случай заявление - Приложение №3 и декларацията по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6. ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА КОНКУРСА

Информацията във връзка с конкурса е публикувана в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на информационното табло в Община Исперих, находящо се в административната сграда на Община Исперих /град Исперих, ул. „Васил Левски“ №70/, както и на интернет страницата на Община Исперих.

7. ОБЩОДОСТЪПНОТО МЯСТО, НА КОЕТО ЩЕ СЕ ОБЯВЯВАТ СПИСЪЦИТЕ ИЛИ ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА

Общодостъпно място, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е официалният сайт на Община Исперих – www.isperih.bg и информационното табло в административната сграда на Община Исперих /град Исперих, ул. „Васил Левски“ №70/.

Лице за контакти: Гюлден  Салим – Сътрудник „Социални дейности“ при Община Исперих.

Тел. 08431/ 21-78.

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

26. 11. 2020 г.