Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от ТУРХАН САФЕТ АХМЕД
с. Белинци, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 ат Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., доп. ДВ, бр. 67/2019)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: "Промяна предназначението на магазин за риба в заведение за дюнер"

Местоположение: УПИ ХV 320, кв. 30 по ЗРП на град Исперих, общ. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнение и становище, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 11. 2020 г.