Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”

Лого на Община Исперих

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

ОБЯВА

Във връзка с кандидатстване по отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”, Община Исперих стартира набирането на кандидати, желаещи да ползват услугата за периода от 01.01.2021 – до 27.04.2021 г. от следните целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност /363 лв./ – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.;

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност / 363 лв./ и  нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Лицата, желаещи да бъдат включени като потребители на услугата, подават заявление–декларация по образец до доставчика на услугата - Община Исперих, по постоянен адрес или настоящ, ако е различен от постоянния. Заявление-декларация за ползване на услугата от дете се подава от неговия законен представител.

Документи ще се приемат при строго спазване на епидемиологичните мерки както следва:

  • в сградата на Домашен социален патронаж, находяща се на улица „Хан Аспарух” № 1 от 09.00 часа до 12.30 часа от 14.12.2020 г.  до 23.12.2020 г.
  • От 29.12.2020 г. всеки работен ден заявление–декларация ще се приемат от 13.00 ч.  до  15.00 часа.
  • При невъзможност за посещение на място, желаещите могат да се обадят на тел.: 08431/20-44

 

Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 12. 2020 г.