Покана за публично обсъждане

Лого на Община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих на email: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70.

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, публикувани на 26.01.2021 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих.

Предложения за изменение и допълнение към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, с вх.номер ..., публикувано на … г.

СПРАВКА за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, публикувани на  … 2021 г.

Докладна записка от инж. Белгин Шукри - Кмет на община Исперих относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих.

Дата на публикуване: 26. 01. 2021 г.

26. 01. 2021 г.