Обява - АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

Община Исперих, в качеството си на доставчик на нова социална услуга "Асистентска подкрепа" ОБЯВЯВА, че от 01.02.2021 г. стартира прием на документи от кандидати за потребители.

"Асистентската подкрепа" е специализирана социална услуга, която включва подкрепа в домашна среда за: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома), комуникация, осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността - подкрепа в домашна среда.

Потребители на социалната услуга "Асистентска подкрепа", съгласно Закона за социалните услуги могат да бъдат следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

За ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ през 2021 г. няма да се заплаща такса.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга "Асистентска подкрепа" в Административната сграда на Община Исперих, намираща се на ул. ”Васил Левски” № 70, стая  № 13, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, по тел. 08431/ 21-78  или на мейл: isperih@isperih.bg

Необходими документи:

·   Заявление – декларация (по образец);
·   Документ за самоличност (за справка);
·   За дете - удостоверение за раждане (за справка);
·   Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
·   Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
·   Медицински протокол на ЛКК (копие);
·   Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
·   Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
·   Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Предоставената асистентска подкрепа ще бъде съобразена с индивидуалните потребности на потребителите.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Исперих на адрес: www.isperih.bg или получени в Административната сграда на Община Исперих, намираща се на ул. ”Васил Левски” № 70, стая  № 13, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа

За допълнителна информация тел.: 08431/21-78 - Община Исперих

29. 01. 2021 г.