Обява - АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

Община Исперих  в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ ОБЯВЯВА, че от 01.02.2021 г. стартира прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга.

             „Асистентската подкрепа" е специализирана социална услуга, която включва подкрепа в домашна среда за: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома), комуникация, осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността - подкрепа в домашна среда.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се подават в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, находящ се в Административната сграда на Община Исперих, ул. „ВасилЛевски“ № 70, стая  № 3, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Исперих на адрес: www.isperih.bg или получени в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, находящ се в Административната сграда на Община Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70, стая  № 3, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

За допълнителна информация тел.: 08431/21-78 - Община Исперих

29. 01. 2021 г.