Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О    Б    Я    В    А

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на община Исперих и в изпълнение на Решение № 174 по Протокол № 21 от 28.01.2021 г. на ОбС - Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните имоти:

Местонахож-дение

АОС

Имот №

Площ в дка

Нач.год.

Цена/лв

Стъпка

над./ лв

1

с. Тодорово

6857/04.03.2020г.

УПИ XVI-425, кв.4

2,086

94,00

9,00

2

с. Тодорово

6858/04.03.2020г.

УПИ XVII-426, кв.4

5,068

228,00

22,00

3

с. Тодорово

6859/04.03.2020г.

УПИ XVIII-427, кв.4

1,947

88,00

8,00

4

с. Тодорово

6860/04.03.2020г.

УПИ XIX-428, кв.4

6,823

307,00

30,00

5

с. Тодорово

6861/04.03.2020г.

УПИ XX-429, кв.4

0,850

38,00

3,00

6

с. Тодорово

6867/04.03.2020г.

УПИ XXVI-435, кв.4

2,125

96,00

9,00

7

с. Тодорово

6870/06.03.2020г.

УПИ XXIX-438, кв.4

2,564

115,00

10,00

8

с. Тодорово

6871/06.03.2020г.

УПИ XXX-439, кв.4

1,439

65,00

6,00

9

с. Тодорово

6872/06.03.2020г.

УПИ XXXI-440, кв.4

1,726

78,00

7,00

10

с. Тодорово

6873/06.03.2020г.

УПИ XXXII-441, кв.4

1,923

86,00

8,00

11

с. Тодорово

6874/06.03.2020г.

УПИ XXXIII-442, кв.4

0,992

45,00

4,00

12

с. Тодорово

6842/06.01.2020г.

УПИ VII-6, кв.1

0,883

40,00

4,00

13

с. Подайва

5736/16.06.2014г.

УПИ II-59, кв.74

1,044

47,00

4,00

 

2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева за всеки поземлен имот, който се внася до 15:00 часа на 22.02.202г. (понеделник) в касата на Община Исперих или по банков път на следната сметка: Райфайзенбанк ЕАД, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG24RZBB91553300192907

За повторен търг до 15:00 часа на  01.03.2021 г. (понеделник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 23.02.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 02.03.2021 г. (вторник) от 10:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 22.02.2021 г. (понеделник), а за повторен търг до 15:00 часа на 01.03.2021 г. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 02. 2021 г.