Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от инж. Белгин Фикри Шукри 
Кмет на Община Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:
ОБЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ"
ПОДОБЕКТ: "с.Тодорово"
Местоположение: 
с. Тодорово , община Исперих, имот №345 кв.15, по плана на селото,  ул. "Васил Левски"

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих и на електронната страница на Община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих, гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, пк 7400.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 02. 2021 г.