Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Ивелин Евгениев Соколов
гр.Исперих, ж.к "Васил Априлов" №2 Вх. В ет.4 ап 11, община Исперих, област Разград.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение - обект: "Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ № VIII-209 и IX от кв.19 по плана на с.Малък Поровец", с кадастрален номер ПИ №46913.120.742 и №46913.120.743, общ. Исперих, обл. Разград.

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих и на електронната страница на Община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих, гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, пк 7400.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 02. 2021 г.