Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

От  Мехмед Ахмед Ахмед,
с постоянен адрес:с. Подайва, община Исперих, област Разград, ул. „Васил Тинчев“ №7

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

 

УВЕДОМЯВАМЕ

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изработване на Подробен устройствен план за Частично изменение на План за Регулация и Застрояване“ с местонахождение с. Подайва, община Исперих, област Разград, УПИ ХLIV, квартал 5 по плана на с. Подайва.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Исперих,  кметство с. Подайва, или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  пощенски код 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 02. 2021 г.