Резултати от конкурса за определяне на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД, гр.Исперих

ОБЯВА
Относно: Конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ Исперих" ЕООД гр.Исперих

Комисия назначена с Решение 159 по Протокол № 20 от 22.12.2020г. на ОбС Исперих на основание чл.12 от Наредба №9 от 26 Юни 2000г. За условията и реда за превеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведение по Закона за лечебните заведения ОБЯВЯВА класирането в конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ Исперих" ЕООД гр.Исперих, както следва:

1.Първо място - доктор Иван Василев Гайдаров;

 

Председател на комисия за провеждане на конкурс:    /П/
                                                                                        /д-р Ферай Ахмедова/

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 03. 2021 г.