Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "ЕКОСТАРТПЕТРОЛ" ЕООД
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект за: "Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в Цех за преработка на мляко с капацитет до 1000 литра на ден и производство на млечни продукти", находящ се в ПИ с идентификатор 32874.201.17 по КК и КР на гр. Исперих, идентичен с УПИ I, кв. 84 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 03. 2021 г.