ОБЯВА

ОБЯВА

за предоставяне и ползване на здравно-социална услуга  по проект „Патронажна грижа + в Община Исперих”,

          Община Исперих обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по проект: BG05M9OP001-6.002-0090  „Патронажна грижа  + в Община Исперих”,  по процедура: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

І.  Направление 1:   Дейност „Патронажна грижа”

     1. За ползване на мобилна здравно-социална услуга, която ще се предоставя по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

 • Хора с увреждания;
 • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
 • Лица над 54 г. с ограничения и невъзможност в самообслужването;
 • Други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка със COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

 

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител (за справка);
 4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 5. Медицински протокол на ЛКК (копие);
 6. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 7. Удостоверение за настойничество/ попечителство (копие);
 8. Декларация за предоставяне на лични данни (по образец).


          След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден на потребител /ежедневно или периодично по график/, съобразно потребностите им.

            Лицата поставени под карантина могат да заявят желанието си за ползване на услугата на телефон 08431/21-78.

            Важно!!! Нямат право да ползват услуги по настоящата схема лица, които получават едновременно същата услуга в рамките на други операции по  ОП РЧР и/или други мерки с национални   международни източници на финансиране, както и такива ползващи подобни услуги в общността.

          За почасовите  мобилни здравно-социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.
          Документите се подават в сградата на Община Исперих, намираща се на   ул. „Васил Левски” № 70, стая № 3, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в периода 08.04.2021 г. - 16.04.2021 г.
          Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло пред Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Община Исперих, на адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски” 70.

            2. За предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна грижа”, Направление 1  ще бъдат назначени:

1. Домашни помощници – 19 лица на непълно работно време.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен – не се изисква;
 • Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;
 • Допълнителни квалификации – не се изискват, но се считат за предимство.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на потребители, съобразно оценката на техните индивидуални потребности;
2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки и извършване на неотложни административни услуги и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция);

      

2. Медицински специалисти – 4 лица на непълно работно време.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено медицинско образование;
 • Специалност – медицинска сестра, фелдшер;
 • Професионален опит – 1 година в сферата на здравеопазването.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Извършва услуги, съобразно разработената от Министерство на здравеопазването Методика за предоставяне на патронажна грижа в рамките на процедура BG05M9OP001-2.028 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1”
 2. Води необходимата документация и отчетност, съгласно Методиката.

 

            ІІ. По Направление 2: Дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности” ще бъдат назначени на длъжност:

 • „Хигиенист” – 16 броя  разпределени във всички социални услуги, делегирани от държавата дейности.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен – не се изисква;
 • Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;
 • Допълнителни квалификации – не се изискват, но се считат за предимство.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Извършва почистване и дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги по график.
 2. Предприемане на мерки по превенция от заразяване с COVID-19 и оказване на подкрепа на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в извънреднатата обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с разпространението на короновируса.

 

Кандидатите за длъжностите по Направление 1 и Направление 2 подават следните документи:

1. Заявление (по образец);
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография (по образец);
4. Документ за завършено образование (копие);
5. Сертификати или удостоверения за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие);
6. Декларация за предоставяне на лични данни (по образец). 

Документите се подават в сградата на Община Исперих, намираща се на  ул. „Васил Левски” № 70, стая № 3, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в периода 08.04.2021 г. - 16.04.2021 г.

Кандидатите ще бъдат избрани чрез подбор, който ще протече на два етапа:

 • първи етап – проверка на представените документи с обявените изисквания;
 • втори етап – интервю с допуснатите кандидати.
   

Списъците с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати ще бъдат обявени на  19.04.2021 г. на информационното табло пред Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Община Исперих, на адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски” 70.

ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

08. 04. 2021 г.