Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект:
"Подобряване на биосигурността в животновъдното стопанство на "АГРОТАЙМ" ЕООД, чрез изграждане на силози за съхранение на зърнени суровини и шротове"
с местоположение: ПИ № 32874.180.6, землище гр. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
15. 04. 2021 г.