Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН
с. Вазово,общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имам инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "ДВУЕТАЖНА, ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА", с местонахождение: УПИ ХI-2246, кв. 16 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Разград или в РИОСВ - Русе, пк 7000, гр. Русе, бул. "Приморски" № 20.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 04. 2021 г.