Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, от Наредба № 27, в изпълнение на Решение  № 201  по Протокол  № 25 от 28.04.2021 г. на ОбС Исперих и Заповед № 342/11.05.2021 г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на :

1.Урегулиран поземлен имот II-1978 в квартал 56 отреден за Обществено застрояване  с площ 1 189 кв.м, ведно с построената в имота самостоятелна масивна 5-етажна сграда, отредена За социални услуги със застроена площ 516 кв.м, с местонахождение на имота гр. Исперих, ул. „Арда” №13 по регулационния план на гр. Исперих при граници  на имота: север– ул. „Бузлуджа”; юг– УПИ I, кв.56; изток– ул. „Арда”; запад- УПИ I, кв.56, съгласно АЧОС № 6216 от 26.05.2016 год.

2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 179 728,10 лева без ДДС.

3 .Стъпка за наддаване в размер на 1800,00 лева.

4. Депозит за участие в търга  в размер на 18 000,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 26.05.2021 год. (сряда) по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  02.06.2021 год.(сряда).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 27.05.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 03.06.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:
„Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 26.05.2021 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 02.06.2021 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 05. 2021 г.