Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл. 73 и 74 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 193 от 01.03.2021 г. на ОбС Исперих и Заповед № 367/26.05.2021 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на следните имоти с начин на трайно ползване Пасище, както следва:

1. Част от поземлен имот № 34103.10.24, находящ се в с. Йонково с площ 105,00 дка (допустима площ за подпомагане) с обща площ на имота 172,244  дка, съгласно АПОС № 2590/07.04.2017г. при начална годишна наемна цена в размер на 840,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 10,00 лева.

2. Поземлен имот № 56232.11.72, находящ се в с. Печеница с площ 97,896 дка, съгласно АПОС № 4015/23.03.2016г. при начална годишна наемна цена в размер на 783,17 лева и стъпка за наддаване в размер на 10,00 лева.

3. Част от Поземлен имот № 56232.16.56, находящ се в с.Печеница с площ 250,00 дка (допустима площ за подпомагане) с обща площ на имота 845,570 дка, съгласно АПОС № 4842/23.03.2016г. при начална годишна наемна цена в размер на 2 000,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 20,00 лева.

4. Част от поземлен имот № 65650.2.72, находящ се в с. Свещари с площ 20,00 дка (допустима площ за подпомагане) с обща площ на имота 65,027 дка, съгласно АПОС № 4372/23.07.2012г. при начална годишна наемна цена в размер на 160,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 2,00 лева.

5. Част от поземлен имот № 56945.68.90, находящ се в с. Подайва с площ 35,00 дка (допустима площ за подпомагане) с обща площ на имота 145,367 дка, съгласно АПОС № 3157/17.05.2016г. при начална годишна наемна цена в размер на 280,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева.

6. Част от поземлен имот № 56945.32.164, находящ се в с. Подайва с площ 48,00 дка (допустима площ за подпомагане) с обща площ на имота 65,774 дка, съгласно АПОС № 3133/17.05.2016г. при начална годишна наемна цена в размер на 384,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 4,00 лева.

7. Част от поземлен имот № 56945.25.126, находящ се в с. Подайва с площ 28,00 дка (допустима площ за подпомагане) с обща площ на имота 31,628 дка, съгласно АПОС № 3119/31.05.2016г. при начална годишна наемна цена в размер на 224,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 3,00 лева.

II. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 14.06.2021 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  21.06.2021 год.(понеделник).

III. До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ.

IV. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 15.06.2021 г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 22.06.2021 г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 14.06.2021 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 21.06.2021 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
28. 05. 2021 г.