Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27,  в изпълнение на Решение № 218 от 27.05.2021 г. на ОбС  Исперих и Заповед № 405/16.06.2021 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният поземлен имот – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 65650.35.502 с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ 3 438 кв.м, ведно с построената в имота двуетажна сграда № 65650.35.502.1 с начин на предназначение Жилищна сграда-еднофамилна със застроена площ 129 кв.м, с местонахождение на имота – с. Свещари, ул. „Демокрация” № 27, община Исперих при граници и съседи на имота: имоти с №65650.35.275; №65650.35.276 и №65650.35.278, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6904 от 27.10.2020 год.

2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 29 435,00 лева без ДДС.

3 .Стъпка за наддаване в размер на 1500,00  лева.

4. Депозит за участие в търга  в размер на 3 000,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 29.06.2021 год. (вторник) по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  06.07.2021 год.(вторник).

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 30.06.2021 г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 07.07.2021 г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:

„Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 29.06.2021 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 06. 2021 г.