Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24, ал.1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на  Решения № 216 от 27.05.2021 год. на ОбС Исперих и Заповед № 409 от 16.06.2021 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение № 1 на първи етаж от масивна двуетажна сграда със самостоятелен вход, находящ се в с.Йонково,ул. „Васил Тинчев“  – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6794 от 07.03.2019г.  с площ на помещението– 42,00 кв.м, с предназначение –  магазин за   хранителни стоки.

1.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 лева.

2. Стъпка за наддаване в размер на 8,00 лева. 

3. Депозит за участие в търга  в размер на 84,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 29.06.2021 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  06.07.2021 год.(вторник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 30.06.2021г. (сряда) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 07.07.2021г. (сряда) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 29.06.2021 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 06.07.2021 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещението  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 06. 2021 г.