Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решения № 219 и № 222 от 27.05.2021 г. на ОбС  Исперих  и Заповед № 412 от 17.06.2021 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.1. Незастроен поземлен имот  №03472.40.253, с начин на трайно ползване  за ниско застрояване с площ 1114 кв.м  с местонахождение на имота с.Белинци, ул. «Дунав» №38, при граници и съседи:имоти с №03472.40.254, №03472.40.255, №03472.40.226, №03472.40.228, №03472.40.118, съгласно АЧОС № 4543 от 01.03.2016г.  

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3312,00 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 165,00  лева.

1.3. Депозит за участие в търга  в размер на 335,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.07.2021 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  08.07.2021 год.(четвъртък).

2.1. Незастроен поземлен имот  VIII-6 в квартал 1, отреден  за жилищно застрояване с площ 1 011 кв.м   с местонахождение на имота с. Тодорово, ул. «Пирин», при граници и съседи:   УПИ IX, УПИ  VII от кв.1 и ул. „Пирин“, съгласно АЧОС № 6843 от 06.01.2020г. 

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2 635,00 лева без ДДС  и  стъпка за наддаване в размер на 132,00 лева.

2.3. Депозит за участие в търга  в размер на 265,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.07.2021 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  08.07.2021 год.(четвъртък).

3.1. Незастроен поземлен имот  VI-156 в квартал 20, отреден  за жилищно застрояване с площ 1 429 кв.м  с местонахождение на имота с.Средоселци, ул. «Осми март» при граници и съседи: УПИ X, УПИ IX, УПИ VII, УПИ V, УПИ IV от кв.20 и улица, съгласно АЧОС № 6902 от 23.10.2020г

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 630,00  лева без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на 182,00 лева.

3.3. Депозит за участие в търга  в размер на 363,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.07.2021 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  08.07.2021 год.(четвъртък).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 02.07.2021г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 09.07.2021г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 01.07.2021 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 08.07.2021 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

                                                                                                              ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 06. 2021 г.