Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба №28, в изпълнение на  Решения № 221 от  27.05.2021год.  на ОбС Исперих и Заповед № 410/16.06.2021г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на  следните земеделски имоти:

1.1.Поземлен имот №016082 (кадастрален № 24921.16.82), находящ се в с.Драгомъж, община Исперих, местност „Голям сарп“, с начин на трайно ползване изоставена нива с площ 7,582 дка, категория 1,800 дка – девета, 5,781 дка – втора, съгласно АЧОС № 2835 от 16.06.2017г.  при начална годишна наемна цена в размер на 341,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 34,00 лева.

1.2.Поземлен имот № 44358.7.1001, находящ се в с.Лъвино, община Исперих, ул. „Неизвестна“, с начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект и начин на трайно предназначение урбанизирана с площ 7 116 кв.м, съгласно АЧОС № 6930 от 24.03.2021г. при начална годишна наемна цена в размер на 320,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 32,00 лева.

1.3.Поземлен имот № 44358.17.114, находящ се в с.Лъвино, община Исперих, местност „Фети кору“, с начин на трайно ползване нива с площ 24 322   кв.м, категория – трета, съгласно АЧОС № 6936 от 21.04.2021г. при начална годишна наемна цена в размер на 1095,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 109,00 лева.

1.4.Поземлен имот № 69047.12.206, находящ се в с.Старо селище, община Исперих, местност „Домуз орман“, с начин на трайно ползване нива с площ 15 770 кв.м, категория – трета, съгласно АЧОС № 6911 от 08.12.2020г. при начална годишна наемна цена в размер на 710,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 71,00 лева.

2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 01.07.2021год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  08.07.2021 год.(четвъртък).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 02.07.2021г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 09.07.2021г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 01.07.2021 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 08.07.2021 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 06. 2021 г.