Публичен търг с явно наддаване

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 420/22.06.2021 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 2  от Закона за горите,  чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2, и ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и утвърден график и Решение № 224 по Протокол № 26 от 27.05.2021 г.  на Общински съвет Исперих.

О Б Я В Я В А М:

І. Публичен търг с явно наддаване на 15.07.2021 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул. ”Дунав” № 2, за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост по обекти, както следва:

1. Обект № 2 с подотдели: 1067 – ц /34103.46.120/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Йонково .

2.Обект № 3 с подотдел: 1072 – а/15953.19.58/  и  1072 – д /15953.19.58/  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Голям Поровец.

ІІ. Определям начални цени и стъпки за наддаване без ДДС в размери по обекти, както следва:

1. за  обект  № 2 – 63 700  лева без ДДС, стъпка за наддаване –  630 лева;
2. за  обект  № 3 – 84 320 лева без ДДС, стъпка за наддаване –  840  лева.

ІІІ. Определям депозит ( гаранции за участие) в размер на:

1. - за обект № 2 – 3 180  лева;
2. - за обект № 3 – 4 200  лева.

който да бъде внесен до 15,00 часа на 14.07.2021 г. по банкова сметка на община Исперих, “Райфайзенбанк“ ЕАД, IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.        

ІV. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от достигнатата продажна цена за обекта. В срок от 3 дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилият участник следва да представи  в Община Исперих документ за внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесения депозит за участие в търга. Гаранцията за изпълнение се внася по посочената в т.ІІІ банкова сметка.

V.  Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.

. За участие в търга за Обекти 2 и 3 се допускат търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност (чл.235 от ЗГ). Не се допуска наемане на  подизпълнители от спечелилия процедурата. Участниците подават заявление по образец, в което посочват обекта, за който се отнася, и прилагат:

1. декларация, че участникът е внесъл гаранция за участие в търга за съответния обект и не е:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;
в) в производство по ликвидация;
г) свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ с директора на ДП и съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 от ЗГ;
д) сключил договор с лице по чл. 68 от ЗПКОНПИ.
е) лишен от право да упражнява търговска дейност;
ж) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, няма парични задължения към община Исперих, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

2. Копие от документ за закупена тръжна документация;

3. Копие от удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 ЗГ за съответната дейност;

4. Копие от удостоверение по чл.235 от ЗГ на лицензирания лесовъд, с когото кандидата има сключен трудов договор;

5. Административни сведения;

6. Декларация за запознаване с тръжната документация и оглед на обекта;

7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява юридическо лице или едноличния търговец.

Не се допуска до участие в търга участник, който не е регистриран в Търговския регистър и не представи всички изискуеми документи съгласно настоящата заповед.

VІI. Оглед на обектите може да се извършва до 14.07.2021г. всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч. след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ за закупена тръжна документация. Упълномощено длъжностно лице да предоставя информация: Инж. Никола Николов – лесовъд към община Исперих -  телефон  за контакти: 0887160603.

VIII. Тръжни документи на стойност 50 лева без ДДС могат да се  закупят до 15.00 часа на 14.07.2021г., от деловодството на Община Исперих или да се изтеглят от сайта на Община Исперих, а цената да се заплати по следната банкова сметка на Община Исперих: BIC: RZBBBGSF;IBAN: BG32RZBB91558400192900 „Райфайзенбанк“ ЕАД, вид плащане 447000.

IХ. Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан непрозрачен плик най-късно до 12.00 часа на 15.07.2021г. Документите за участие в търга се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика участникът посочва номера на обекта/обектите, вида на процедурата, наименованието на участника, контакти за връзка.

При приемане на документите върху плика се отбелязват входящият номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на участниците документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Х. Определям дата 22.07.2021г. от 14.00 часа  за провеждане на евентуален повторен търг.  Повторният търг ще се проведе на същото място при същите условия.

КМЕТ НА ОБЩИНА  ИСПЕРИХ
инж. БЕЛГИН ШУКРИ

28. 06. 2021 г.