Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 544/02.07.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 115 от Закона за горите, чл. 38, чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 55, ал. 2, и ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на  Решение № 224 по Протокол № 26/27.05.2021 год. на Общински съвет – Исперих.

О Б Я В Я В А М:

І. Публичен търг с явно наддаване на 27.07.2021г. от 14 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул.”Дунав” № 2, за продажба на стояща  дървесина на корен от гори - общинска собственост  на Обект №1 с подотдели: 1073 – д/15953.19.58/   на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Голям Поровец и  1168-в/07452.16.65/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Бърдоква на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане  и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

ІІ. Определям начална цена и стъпка за наддаване без ДДС, както следва:

1. Начална тръжна продажна цена за  обект № 1 –  56 780 (петдесет и шест хиляди, седемстотин  и осемдесет) лева без ДДС.
2. Стъпка за наддаване  за обект № 1 -  560 (петстотин и шестдесет) лева.

ІІІ. Определям депозит (гаранции за участие) в размер на 2800 (две хиляди и осемстотин) лева, който да бъде внесен до 15 часа на 26.07.2021г. по банкова сметка на община Исперих, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG 24 RZBB91553300192907 при „Райфайзенбанк“ ЕАД.

За повторен търг до 15 часа на 02.08.2021година.

ІV. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от достигнатата продажна цена за обекта. В срок от 3 дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилият участник следва да представи  в Община Исперих документ за внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесения депозит за участие в търга. Гаранцията за изпълнение се внася по посочената в т.ІІІ банкова сметка.

V.  Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.

. Изисквания към кандидатите  - до участие в търга за Обект 1 се допускат кандидати - физически и юридически лица – търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.241 от закона за горите и да са местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане  и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

VІI. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч. до деня преди търга след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ за закупени тръжни документи.

VIII. Тръжни документи на стойност 50 (петдесет) лева без ДДС могат да се изтеглят от сайта на Община Исперих  или да се закупят от деловодството като се  заплатят до 15 часа на 26.07.2021 г. в касата  на Община Исперих.

IХ. Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан непрозрачен плик най-късно до 12 часа на 27.07.2021г. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и телефон. Не се приемат документи след обявения краен срок.

Х. Определям дата 03.08.2021 г. за провеждане на евентуален повторен търг.  Повторният търг ще се проведе на същото място при същите условия.

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
инж. БЕЛГИН ШУКРИ

07. 07. 2021 г.