Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28, в изпълнение на Решение № 198 от 28.04.2021 год. на ОбС Исперих и Заповед № 557/07.07.2021 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на следните земеделски имоти:

1. Поземлен имот № 69047.4.9 по кадастралната карта на с.Старо Селище, местност „КЬОР ОРМАН“, община Исперих, с начин на трайно ползване  нива с площ 1,360 дка, категория III, съгласно АЧОС № 2186 от 10.03.2017г.  при начална годишна наемна цена в размер на 61,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 6,00 лева.

2. Поземлен имот № 69047.15.3 по кадастрална карта на с. Старо Селище, местност „КЬОР ОРМАН“, община Исперих, с начин на трайно ползване  нива с площ 2,800дка, категория II, съгласно АЧОС № 2204 от 10.03.2021 г. при начална годишна наемна цена в размер на 126,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 12,00 лева.

3. Поземлен имот № 87285.17.138 по кадастралната карта на с. Яким Груево, местност „Борун“, община Исперих, с начин на трайно ползване нива с площ 2,980  дка, категория IV, съгласно АЧОС № 5993 от 27.01.2016 г. при начална годишна наемна цена в размер на 134,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 13,00  лева.

4. Поземлен имот № 15953.35.48 по кадастралната карта на с.Голям Поровец, местност „Сакарджа“, община Исперих, с начин на трайно ползване друг вид нива с площ 2, 020 дка, категория III, съгласно АЧОС № 5932 от 19.08.2015 г. при начална годишна наемна цена в размер на 90,90 лева и стъпка за наддаване в размер на 9,00  лева.

5. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 лева за всеки поземлен имот, който се внася до 15.00 часа на 21.07.2021 год. (сряда) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на 28.07.2021 год. (сряда).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 22.07.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 29.07.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 21.07.2021 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 28.07.2021 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 07. 2021 г.