Заповед за определяне на купувач на обект № 2

Лого на Община Исперих

З А П О В Е Д
Заповед № 588/16.07.2021 г

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.63, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на Решение №224 по Протокол №26/27.05.2021год. на Общински съвет Исперих, във връзка със Заповед №420/22.06.2021 год. на Кмета на Община Исперих за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих за Обект №3 по реда на цитираната наредба и утвърден протокол от 15.07.2021г. на комисия назначена със Заповед №581/15.07.2021г. не Кмета на Община Исперих

Н А Р Е Ж Д А М:

І. ОПРЕДЕЛЯМ за купувач на Обект № 2 с подотдели: 1067 – ц /34103.46.120/  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Йонково  спечелилия търг с явно наддаване - "АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП" ЕООД ЕИК: 201497888 с управител: Айтен Реджебова Методиева, със седалище и адрес на управление с.Разделци, ул."Бузлуджа" №12, общ. Антоново, обл. Търговище, при потвърдена последна достигната цена на търг в размер на 96 460лв. без ДДС.

ІІ. На II - ро място определям за купувач "СММ-59" ЕООД, ЕИК: 203712909 с управител Станчо Минков Минков със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул."Стефан Караджа" №4,вх.А, ап. 1, ет. 1 общ. Разград, обл. Разград при потвърдена тръжна продажба цена в размер на 95 830лв. без ДДС.

III.1. В срок от 3 (три) дни след влизане в сила на настоящата заповед спечелилият участник, следва да представи в Община Исперих документ за внесената разлика за изпълнение на договора и гаранция за участие в размер на 5 % от достигнатата цена за обекта по сметка на Община Исперих, Райфайзенбанк (България) ЕАД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907, а именно  5% от достигната цена – 4 823 лева, внесена гаранция за участие – 3 180 лева и разликата от тях – 1643 лева 

2. При сключването на договора купувачът следва да представи:
   1.Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;
   2.Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца.

IV. На основание чл.62, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и да се публикува на интернет страницата на Община Исперих.

V. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния процес.

VI. Заповедта да се връчи на инж. Никола Николов-лесовъд към община Исперих за сведение и изпълнение.

 

Инж. БЕЛГИН ШУКРИ /п/
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 07. 2021 г.