Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,в изпълнение на Решение  № 241  по Протокол  № 27 от 23.06.2021г. на ОбС  Исперих и Заповед №594/22.07.2021г.  на Кмета на община Исперих 

 

ОБЯВЯВА

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.1.Поземлен имот  №46913.120.8 с начин на трайно ползване за ниско застрояване с площ 854 кв.м  с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Васил Левски» при граници и съседи: имоти с № 46913.120.608;№ 46913.120.609; №46913.120.397;№46913.120.396 и №46913.120.646, съгласно АЧОС № 6923 от 26.01.2021г.
1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 1 972,00 лева без ДДС.
1. 3.Стъпка за наддаване в размер на 100,00 лева.
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 200,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.08.2021 год. (вторник) в касата на община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  17.08.2021 год.(вторник).

2.1. Поземлен имот  №46913.120.397  с начин на трайно ползване за ниско застрояване с площ 852 кв.м с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Осогово» при граници и съседи: имоти с № 46913.120.8;№ 46913.120.609; №46913.120.398 и №46913.120.396, съгласно АЧОС № 6899 от 14.10.2020г.
2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 1 886,00 лева без ДДС.
2. 3 .Стъпка за наддаване в размер на 100,00 лева.
2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 200,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.08.2021 год. (вторник) в касата на община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  17.08.2021 год.(вторник).

3.1. Поземлен имот  №46913.120.398 с начин на трайно ползване за ниско застрояване с площ  922 кв.м с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. «Осогово», при граници и съседи: имоти с № 46913.120.397;№ 46913.120.609; №46913.120.407 и №46913.120.396, съгласно АЧОС № 6898 от 14.10.2020г.
3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2 097,00 лева без ДДС.
3.3.Стъпка за наддаване в размер на 100,00 лева.
3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 210,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 10.08.2021 год. (вторник) в касата на община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  17.08.2021 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 11.08.2021г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 18.08.2021г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.08.2021 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.08.2021 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   
4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

                                                                                                          ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 07. 2021 г.