Заповед за определяне на купувач на Обект № 1

Лого на Община Исперих

Заповед
№ 611/29.07.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 112 от Закона за горите и чл. 63, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на Решение № 224 по Протокол № 26/27.05.2021 год. на Общински съвет Исперих, във връзка със Заповед № 544/02.07.2021 год. на Кмета на Община Исперих за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих за Обект № 1 по реда на цитираната наредба и утвърден протокол от 27.07.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 605/27.07.2021г. на Кмета на Община Исперих

НАРЕЖДАМ

І. ОПРЕДЕЛЯМ за купувач на Обект № 1 с подотдели: 1073 – д/15953.19.58/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Голям Поровец и  1168-в/07452.16.65/ на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Бърдоква на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане  и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти спечелилия търга с явно наддаване - "Исперих Лес" ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Зюхтие Сюлейман Алиосман, със седалище и адрес на управление град Исперих, ул. "Захари Стоянов" № 3, общ. Исперих, обл. Разград, при потвърдена последна достигната цена на търга в размер на 56 780 (петдесет и шест хиляди седемстотит и осемдесет) лева без ДДС.

II. В срок от 3 (три) дни след влизане в сила на настоящата заповед спечелилият участник, следва да представи в Община Исперих документ за внесената разлика за изпълнение на договора и гаранция за участие в размер на 5 % от достигнатата цена за обекта по сметка на Община Исперих, Райфайзенбанк (България) ЕАД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907, а именно  5% от достигната цена – 2 839 (две хиляди осемстотин тридесет и девет) лева, внесена гаранция за участие – 2 800 (две хиляди и осемстотин) лева и разликата от тях – 39,00 (тридесет и девет) лева.

2. При сключването на договора купувачът следва да представи:
2.1. Всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническата и кадрова обезпеченост, които е декларирал;
2.2. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;
2.3. Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца.
Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие.

III. На основание чл. 62, ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс и да се публикува на интернет страницата на Община Исперих.

IV. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния процес.

V. Заповедта да се връчи на инж. Никола Николов - лесовъд към Община Исперих за сведение и изпълнение.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ    /п/
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 07. 2021 г.