Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28, в изпълнение на Решения № 221 от 27.05.2021 г. на ОбС Исперих и Заповед № 635 от 04.08.2021 г. на Кмета на Община Исперих

ОБЯВЯВА

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлен имот № 44358.17.114, находящ се в с. Лъвино, общ. Исперих, местност "Фети кору", с начин на трайно ползване НИВА с площ 24 322 кв.м., категория ТРЕТА, съгласно АЧОС № 6936 от 21.004.2021 г. при начална годишна наемна цена в размер на 1095,00 лева и стъпка за наддаване в размер на 109,00 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 50,00 лв. за имота се внася до 15:00 ч. на 23.08.2021 г. (понеделник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: "Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.
За повторен търг до 15:00 ч. на 30.08.2021 г. (понеделник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 24.08.2021 г. (вторник) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих, находяща се на ул. "Дунав" № 2, гр. Исперих.

2. Повторен търг ще се проведе на 31.08.2021 г. (вторник) от 10:00 ч. при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20,00 лв. без ДДС, платена в касата на общината или по следната банкова сметка: "Райфайзенбанк" ЕАД; IBAN: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 447000 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата до 15:00 ч. на 23.08.2021 г. (понеделник), а за повторен търг до 15:00 ч. на 30.08.2021 г. (понеделник) от деловодството на Община Исперих.

4. Оглед на имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 08. 2021 г.