Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27,  в изпълнение на  Решение № 255  по Протокол № 28 от 28.07.2020 год. на ОбС Исперих и Заповед № 647/09.08.2021 г. на Кмета на Община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на  следният недвижим имот:

1. Павилион № 16 – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6655 от 10.04.2018 г. от Общински пазар гр. Исперих с площ – 23,50 кв.м, находящи се в гр. Исперих, ул. "Хан Аспарух", община Исперих с предназначение – селскостопанска аптека.   

2. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 235,00 лева.

3. Стъпка за наддаване в размер на 23,00 лева. 

4. Депозит за участие в търга  в размер на 235,00 лева, който  се внася до 15:00 часа на 24.08.2021 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15:00 часа на 01.09.2021 год. (сряда).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 25.08.2021 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 02.09.2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 24.08.2021 год. (вторник), а за повторен търг до 15:00 часа на 01.09.2021 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещението може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
12. 08. 2021 г.