Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 253  по Протокол № 28 от 28.07.2021 г. на ОбС Исперих и Заповед № 647/09.08.2021 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.1. Поземлен имот  №03472.40.165 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 897 кв.м. с местонахождение на имота с. Белинци, ул. "Битоля", община Исперих при граници и съседи: имоти с № 03472.40.162; № 03472.40.164 и №03472.40.163, съгласно АЧОС № 6921 от 26.01.2021 г.

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 2 533,00 лева без ДДС.  

1. 3 .Стъпка за наддаване в размер на 125,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 255,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 24.08.2021 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка:
„Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  01.09.2021 год.(сряда).

2.1. Поземлен имот IX-общински в квартал 72 с начин на трайно ползване дворно място с площ 1003 кв.м  с местонахождение на имота с. Подайва, ул. "Дунав" № 46А, община Исперих при граници и съседи: изток – парцел Х-70; запад – парцел VIII-71 и север – ул. „Дунав“ , съгласно АЧОС № 4480 от 20.11.2009 г.

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 752,20 лева  без ДДС.

2. 3.Стъпка за наддаване в размер на 180,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 380,00 лева, който се внася до 15.00 часа на 24.08.2021 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  01.09.2021 год.(сряда).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 25.08.2021 г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 02.09.2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация от деловодството на община Исперих срещу сума от 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих или по банков път по следната сметка:
„Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане:44 70 00, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 24.08.2021 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 01.09.2021 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
12. 08. 2021 г.