Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 56 от ЗУТ, чл. 9, ал. 1 от Наредба № 9, чл. 21, ал. 2 и ал. 3, чл. 72, т. 1, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на  Решение № 257 по Протокол № 28 от 28.07.2021 год. на ОбС Исперих 

ОБЯВЯВА

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на части от имоти – общинска собственост, представляващи 8 броя терени за поставяне на временни преместваеми съоръжения по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, съгласно одобрени от Главния архитект на Община Исперих схеми за срок от 5 (пет) години,  както следва:

А - гр. Исперих - I зона

1. ул. „Ахинора“ № 2 - на тротоарна площ, павилион № 1 с площ 24,60 (двадесет и четири цяло и шестдесет)кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 49,20 (четиридесет и девет лева и двадесет стотинки)лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,00 (три) лева.

2. ул. „Ахинора“ № 2 - на тротоарна площ, павилион № 2 с площ 25,50 (двадесет и пет цяло и петдесет)кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 51,00 (петдесет и един)лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,00 (три) лева.

3. ул. „Васил Левски“ в парцел III,квартал 185 по плана на града с АОС № 818 от 07.11.2002 г. павилион (до банка ОББ) с площ 13,00 (тринадесет) кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 39,00 (тридесет и девет)лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2,00 (два) лева.

Б - гр. Исперих - II зона

4. ул. „Христо Ясенов“ № 2В в парцел I,квартал 81 по плана на града с АОС № 5780/18.08.2014г., павилион –тото пункт с площ 14,85 (четиринадесет цяло, осемдесет и пет) кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 44,55 (четиридесет и четири лева петдесет и пет стотинки)лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,00 (три) лева.

5. ул. „Васил Левски“ в парцел I,квартал 101 по плана на града с АОС № 5622/19.11.2013 г. павилион – кафетерия в парк „В.Друмев“ с площ 70,00 (седемдесет) кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 140,00 (сто и четиридесет)лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 7,00 (седем) лева.

В - населени места

6. с. Лудогорци, ул. „Вихрен“ № 26 в парцел VI-316,квартал 35 по плана на селото с АОС № 6956/19.05.2021 г., павилион с площ 27,50 (двадесет и седем цяло и петдесет) кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 41,20 (четиридесет и един лева и двадесет стотинки)лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2,00 (два) лева.

7. с. Вазово, ул. „Александър Стамболийски“ в поземлен имот №10015.111.604 по кадастралната карта на селото с АОС № 6791/13.02.2019г., павилион с площ 28,00 (двадесет и осем) кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 42,00 (четиридесет и два) лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2,00 (два) лева.

8. с. Подайва, на тротоарна площ по плана на селото пред УПИ VII-148 в квартал 9 (детска градина), павилион с площ 39,20 (тридесет и девет цяло и двадесет) кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 58,80 (петдесет и осем лева и осемдесет стотинки)лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,00 (три) лева.

ІІ. Депозит за участие в търга за описаните в т. I общински имоти в размер на 50 (петдесет) лева за всеки поземлен имот се внася до 15,00 часа на 09.09.2021 г. (четвъртък) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  16.09.2021 год.(четвъртък).

III. Цена на тръжна документация в размер на 20,00 (двадесет) лева без ДДС, платена в касата на общината или по следната банкова сметка „Райфайзенбанк" ЕАД; BIC: BG32RZBB91558400192900; BIC: RZBBBGSF, вид на плащане: 44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 09.09.2021 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 16.09.2021 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

IV. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 10.09.2021 г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 17.09.2021 г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Оглед на  общинските терени може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 08. 2021 г.