Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 689 от 03.09.2021 г.

На основание чл.44, ал.1 т.1 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал. 4 и ал. 6 във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение
№ 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение N• 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение N 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и предложение от Главная държавен здравен инспектор

НАРЕЖДАМ

І. Считано от 07.09.2021г до 31.10.2021 г. на територията на община Исперих да се прилагат въведените със заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на Здравеопазването, временни противоепидемични мерки, както следва:

1.Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, да се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и не повече от 10 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
2.Преустановяване на посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
3.Провеждане на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, обучения и други мероприятия с такъв характер да се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физичеека дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
4.Преустановяване провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
5.Провеждане на конкурси и изпити да се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
6.Преустанови провеждането на веички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които присъстващите не са организирани с определена седящи места и входът (участието) е неограничен.
7.Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито да се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. между посетителите и носене на защитни маски за лице.
8.Посещенията на музеи и галерии да се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала.
9.Посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията и не повече от 10 човека в помещение.
10.Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се допуска без публика.
11.Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито се допуска с публика при заемане на не повече от 30% от капацитета, използване само на седящи места при заемане на всяка трета седалка, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите.
12.Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най- малко 1.5 м. и носене на защитна маска за лице от персонала.
13.Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.
14.Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина се допускат само в часовня интервал от 7,00 ч. до 23,00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.
15.Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не-повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито.
16.Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
17.На всички пазари, тържища, базари и изложения се сьздава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от наи-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
18.Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от расстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
19.Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл. I от Закона за администрацията организират работния процес на работниците/служителите, като:
а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно
6) разпоредят работа от расстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.

20.Свижданията в лечебни заведения се организират по ред определен от ръководителя на лечебното заведение, при задължително носене ма лични предпазни средства (калцуни, ръкавици, престилка и защитна маска за лице) и не допускане на повече от един посетител на стая по едно и също време.
21.Свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се организират по ред определен от ръководителя им, при задължително носене на лични предпазни средства (калцуни, ръкавици и защитна маска за лице) и не допускане на повече от един човек на стая по едно и също време.
22.Въведените противоепидемични мерки по т. 1, 3, 7, 8, 9, 12 и 13, ограничаващи възможността за използване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, съответно мероприятията и броят на допусканите лица в съответните помещения, може да не се прилагат при следните условия:
а) 100% от персонала в съответния обект/зает с мероприятието е ваксиниран или преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването
6) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които: аа) са ваксинирани или преболедували COVID- 19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД- 01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

в) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-0І-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
23.Въведените противоепидемични мерки по т. 14 относно задължителното отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси и допускане на не повече от 6 души на една маса може да не се прилагат при изпълнение на условията по т. 22. Ръководителите на обекти, съответно организаторите на мероприятия по т.22 предварително уведомяват за взетото решение съответната регионална здравна инспекция

II.Дейностите, които не са преустановени или забранени със заповед № РД-01- 748/02.09.2021 г. на Министъра на Здравеопазването, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

III.Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Аксел Кючюк — заместник кмет на Община Исперих.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Исперих.
 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 09. 2021 г.