Съобщение съгл. чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ)  и постъпило заявление в Байсенова Дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 09. 2021 г.