Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

ИНФОРМАЦИЯ
за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуващ навес, с пристрояване за РАБОТИЛНИЦА ЗА МАДЖУН И РАБОТИЛНИЦА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КОЛБАСИ" в УПИ VII-4, кв. 5, по плана на с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград ...

Пълната информация можете да намерите в прикачените файлове.

06. 10. 2021 г.