Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

От инж. Халюк Хюсеин Хюсеин
Началник отдел “Териториално и селищно устройство” При Община Исперих

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейност и технологии (ДВ, бр. 25/2003г, )

 

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение - обект: “Проект за изменение на ПУП-ПP на УПИ II, в кв. 7 от „За образование” в “Hискоетажно жилищно застрояване” по регулационния план на с. Бърдоква, общ. Исперих, обл. Разград.

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих.

Всички , които желаят да изразят мнение и становище да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ — rp. Pyce, бул. “Придунавски” N. 20, ПK 7000

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 10. 2021 г.