Заповед № 803 от 28.10.2021 г. на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 803 от 28.10.2021 год.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

ЗАПОВЯДВАМ

1. Допълвам т. 1 от предходна моя заповед № 793 от 27.10.2021 г. за преустановяване дейността на пазари и тържища на територията на община Исперих със следния текст: т. 1.3. С Изключение на продажбата на плодове и зеленчуци, посадъчен материал и овошки.

2. Заповедта да се връчи на управителя на Общински пазар - Исперих, както и на кметовете на населените места на територията на община Исперих.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Аксел Кючюк - заместник-кмет на Община Исперих.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Исперих

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 10. 2021 г.