„Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“

Проект "Дневен център"

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А
стартира предоставянето на комплекс от интегрирани здравно-социални услуги по Проект № BG05M9OP001-2.061-0003 „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“

От 02.11.2021 г. в община Исперих стартира предоставянето на комплекс от интегрирани здравно-социални услуги по Проект №BG05M9OP001-2.061-0003 „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“, по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да се осигури качествена грижа за лица с тежки множествени увреждания чрез предоставяне на интегрирани услуги с иновативен характер в Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в община Исперих.

Предоставяните интегрирани здравно-социални услуги в Центъра, изцяло ще са фокусирани върху индивидуалните потребности на лицата с увреждания и подкрепа на техните семейства, в това число:

 • Дневни и почасови услуги;
 • Мобилни услуги в домашна среда;
 • Заместваща грижа.

 

Капацитетът на Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания е 30 лица ползващи дневни и почасови услуги и 60 лица, подкрепени чрез мобилна работа, грижа в домашна среда или заместваща грижа 24/7.

I. Целеви групи по проекта:

 • Лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства.

 

II. Допустими кандидати:

Пълнолетни лица с трайни увреждания, с настоящ адрес в община Исперих, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, притежаващи валидно удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК и техните семейства. Лицата не следва да ползват едновременно сходни социални услуги.

III. Документи за кандидатстване:

Лицата желаещите да ползват комплекс от интегрирани здравно-социални услуги подават следните документи:

 • Заявление – декларация от кандидат – потребителя  (Приложение 1);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Документ за самоличност на настойника/ попечителя (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК/ ЛКК. (копия);
 • Копие от ЛАК, с данни за личния лекар на кандидата;
 • Други актуални медицински документи;
 • Копие на удостоверението от органа по настойничество и попечителство  (ако лицето е поставено под запрещение);
 • Декларация за обработка на личните данни (по образец - Приложение № 2);
 • Декларация за  избягване на двойно финансиране (по образец - Приложение № 3);
 • Други документи.

Документи се приемат всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в сградата на Община Исперих, намираща се на ул. „Васил Левски“ № 70, стая № 3.

Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 11. 2021 г.