Обява за наличие на инвестиционно намерение

Лого на Община Исперих

ОБЯВА
от Общинска администрация гр. Исперих
гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за: Промяна предназначението на 7 броя поземлени имоти № 65650.17.18, № 65650.5.37, № 65650.20.59, № 65650.16.6, № 65650.7.50, № 65650.7.43 и № 65650.17.28 с обща площ 270 072 кв.м. по кадастралната карта на с. Свещари от земеделски в горски територии.

Всички, които желаят да изразят мнение и становище да го направят писмено в Община Исперих, гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 11. 2021 г.