Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА
от САЛИ САЛИ МЕХМЕД
с. Делчево, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има предложение за инвестиционно намерение: "Във връзка с разработване на ПУП-ПЗ на П.И. № 20609.32.6 (широколистна гора) местност "Асанова гора" по КККР на землището на с. Делчево, общ. Исперих, обл. Разград, във връзка с бъдещо инвестиционно намерение - обособяване на пчелин и изграждане на постройки (по чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗУТ) за временно обитаване - битова и стопанска".

Местоположение: Поземлен имот № 20609.32.6 (широколистна гора) местност "Асанова гора" по КККР на землището на с. Делчево, общ. Исперих, обл. Разград.

Всички, които желаят да изразят мнение и становище да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 11. 2021 г.