Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от Венцислав Геориев Друмев
гр. Исперих, общ. Исперих, обл.Разград, ул."Цар Освободител" № 1 А, 

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, /ДВ бр. 25/2003г, и доп. ДВ. бр. 67/2019/

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

Частично изменение на подробен устройствен план план за регулация на УПИ VIII - 195  и УПИ IX - 191.195 в квартал 17 по плана на село Малък Поровец, община Исперих / поземлен имот № 46913.120.195 по кадастралната карта на селото

Местоположение: УПИ VIII — 195 и УПИ IX — 191.195 в квартал 17 по плана на село Малък Поровец, община Исперих / поземлен имот № 46913.120.195 по кадастралната карта на селото.

 

Всички , които желаят да изразят мнение и становище да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ — rp. Pyce, бул. „Придунавски“ N 20, ПK 7000

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 11. 2021 г.