Заповед № 907 на Кмета на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 907/06.12.2021 г.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-1477/11.11.2020 г., с искане да изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ XXIII-534, УПИ XXIV-534, УПИ XXV-369 и УПИ XXVI-369 в квартал 45, с. Малък Поровец, /ПИ № 46913.120.373, ПИ № 46913.120.374 и ПИ № 46913.120.369/ и въз основан на становището на Гл. архитект на Общината от 17.11.2020 г. на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, във връзка с § 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 798/14.12.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР, е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР (план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 4, т. 9 от 04.11.2021 г.
Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробния устройствен план.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ,

ОДОБРЯВАМ

Изработеният ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ XXIII-534, УПИ XXIV-534, УПИ XXV-369 и УПИ XXVI-369 в квартал 45, с. Малък Поровец /ПИ № 46913.120.373, ПИ № 46913.120.374 и ПИ № 46913.120.369/, като УПИ XXIII-534 и УПИ XXIV-534 се обединят в едно УПИ, което получава нов идентификатор УПИ XXX-752. УПИ XXV-369 и УПИ XXVI-369 се обединят в едно УПИ, което получава нов идентификатор УПИ XXV-369, а също така се обособява улуца тупик с ОК 121а до 121б, без да се променят предназначението на УПИ за "ниско застрояване", съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ   / п /
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 12. 2021 г.