Заповед № 908 на Кмета на община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 908 от 06.12.2021 г.

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-458 от 13.05.2020 г., с искане за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на УПИ II в квартал 172, гр. Исперих - пром. зона /ПИ № 32874.201.90/ и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 17.05.2019 г., на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Решение № 713/24.06.2019 г. на ОбС - гр. Исперих за допуснато изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 4, т. 5 от 04.11.2021 г.
Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробния устройствен план - план за регулация.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на

I. ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ II в квартал 172, гр. Исперих - пром. зона /ПИ № 32874.201.90/, като се раздели на две по-малки УПИ, които получават нови идентификатори УПИ VII-9921 и УПИ VIII-9922. Променя се начинът на ползване на УПИ VII-9921 - "За техническа инфраструктура" и на УПИ VIII-9922 - "За обществено обслужване", съгласно приложения проект.

II. ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на УПИ VII-9921 и УПИ VIII-9922 в квартал 172, гр. Исперих - пром. зона, съгласно приложения проект.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица, които могат да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Исперих до Административен съд гр. Разград по реда на чл. 215 от ЗУТ.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 12. 2021 г.