Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "Стоян Стоянов - Исперих" ЕООД
със седалище и адрес на управление гр. Исперих, представлявано от Стоян Цветков Стоянов

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Изработване на проект "Присъединяване към разпределителната ел. мрежа на фотоволтаична електрическа централа в УПИ XIII-276, кв. 170 по плана на гр. Исперих, община Исперих".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
07. 12. 2021 г.