Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "Агротида" ООД
гр. Исперих, общ. Исперих

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Изработване на проект "Присъединяване към разпределителната ел. мрежа на Фотоволтаична електрическа централа в УПИ XV-2056, кв. 15 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 12. 2021 г.