Обява за наличие на инвестиционно намерение

ОБЯВА
от Боян Пламенов Петров
с. Китанчево, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и и юридически лица, че имаме инвестиционно намерение относно: "Работилница за тестени изделия и работилница за приготвяне на шишове за дюнер" (вътрешно преустройство и промяна предназначение на избено помещение).

Местоположение: с. Китанчево, общ. Исперих, обл. Разград, УПИ VI-100, кв. 14.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 12. 2021 г.